dans21.jpg
ENTREES.jpg
DSC01660_enter.jpg
OP8280086_enter.jpg
dans21.jpg

Tävling


Tävlingen riktar sig till verksamma inom fälten arkitektur, design och sociala medier. 

tävlingsresultat

SCROLL DOWN

Tävling


Tävlingen riktar sig till verksamma inom fälten arkitektur, design och sociala medier. 

tävlingsresultat

 

Tävlingen riktar sig till verksamma inom fälten arkitektur, design och sociala medier. Bidragen skall på olika sätt presentera förslag om hur en entré till Kvarnbacken i centrala Jakobsberg kan gestaltas.

Offentliga parker och mötesplatser i Sverige samlades tidigare ofta under namnet Folkets Park eller Folkparken. Enligt traditionen innehöll de ofta en mängd olika inrättningar och aktiviteter.

I decennier var Folkparken en av de centrala sociala strukturerna i det offentliga Sverige. Det var kanske där du, dina föräldrar eller farföräldrar träffades, dit de gick för att dansa eller för att bara spendera sin fritid. Under 1980-talet ersattes dessa parker delvis av att människor istället valde att förlägga sin fritid till de stora köpcentrum och gallerior som växte fram och som till del kan sägas ha ersatt Folkparken som social samhällelig struktur, idag tillsammans med forum, gemenskap och mötesplatser i digitala kanaler. Man skulle kanske till och med kunna hävda att dagens köpcenter och sociala medier har ersatt de grundläggande sociala funktionerna i Folkparken, och betyder det i så fall att vi inte längre föreställer oss offentligt rum bortom datorer och konsumtion? Finns det sätt att återuppliva och uppdatera de sociala fördelarna med Folkparken till en modell som passar vår ”skärmdominerade” era? Och hur skulle entréerna till en sådan plats kunna gestaltas?

De entréer som ofta markerade ingången till Folkparken var ofta deras främsta kännetecken och användes medvetet som ett sätt att kommunicera dem som sociala mötesplatser. Därför blir bidragen i denna tävling och de vinnare som utses, ett av de första viktiga stegen för att definiera den offentliga mötesplats och destination som skall växa fram på Kvarnbacken. Deltagare i tävlingen uppmuntras att komma med förslag på hur man kan återuppväcka ett offentligt utrymme hos en allmänhet som söker sig till andra platser, såsom handel och sociala medier. Kan ingången faktiskt vara på skärmen, eller kan den tillhandahålla funktioner som kan fånga fantasin hos en allmänhet som inte längre finner den fysiska platsen Kvarnbacken given som mötesplats?


 

Priser

1 pris 30 000 SEK

2 pris 15 000 SEK

Allmänhetens röst 15 000 SEK

 

Minst två av de vinnande förslagen kommer att uppföras på plats Tävlingsbidragen kommer att visas och bedömas av en internationell jury i Jakobsbergs Centrum 10 juni 2016.

 

Jury: 

Andres Jaque, Office for Political innovation

Marina Otero Verzier, Chef forskning, Het Nieuwe Instituut Rotterdam, Curator Oslo Architecutre Triennale 2016

Brendan Cormier, Head Curator för 1900- och 2000-tals design, Victoria and Albert Museum, London.

Tävlingskoordinator Espen Vatn, Oslo

 

ENTREES.jpg

Platsen


Kvarnbacken har ungefär 130 fornlämningar. Det är en blanding av rösen, gravhögar och stencirklar, varav de flesta är i den södra delen av backen.

Platsen


Kvarnbacken har ungefär 130 fornlämningar. Det är en blanding av rösen, gravhögar och stencirklar, varav de flesta är i den södra delen av backen.

 

Platsen är Kvarnbacken nära Jakobsbergs Centrum och station, i Järfälla Kommun, Stockholm.

Kvarnbacken har ungefär 130 fornlämningar. Det är en blanding av rösen, gravhögar och stencirklar, varav de flesta är i den södra delen av backen.

Platsen är namngiven och känd för den kvarn som tidigare stod på där. På flera ställen på Kvarnbacken märks tydliga spår av bebyggelse. De tydligaste är de fruktträd som finns både uppe på själva Kvarnbacken och på dess östra sida, mot Järfällavägen.

 

Ända fram till för drygt 60 år sedan var området till stor del jordbruksmark. Marken började sedan bebyggas från mitten av 1950-talet. 1966 köpte HSB, ett kooperativt bostadsbolag, marken från flera markägare för att bygga lägenheter. Bostadsområdet Vibbla Äng färdigställdes 1966.

När bostadsutvecklingen runt Kvarnbacken tog fart fanns inget egentligt centrum i Jakobsberg, utan kommersiell service bestod av ett par små butiker. Den kvarn som tidigare stod högst upp på Kvarnbacken har brunnit sammanlagt tre gånger och endast fundamentet finns idag kvar som en lämning av den funktion kvarnen tidigare fyllde i Jakobsberg.

 
DSC01660_enter.jpg

Mer information


Tävlingen är en öppen internationell arkitektur- och designtävling. Alla utbildade i arkitektur, design eller sociala medier är berättigade att delta i tävlingen.

Minst två av de vinnande bidragen kommer att uppföras på plats på Kvarnbacken. Tävlingsbidragen kommer att visas och bedömas i Jakobsbergs Cetnrum den 10 juni 2016.

 

Register

Mer information


Tävlingen är en öppen internationell arkitektur- och designtävling. Alla utbildade i arkitektur, design eller sociala medier är berättigade att delta i tävlingen.

Minst två av de vinnande bidragen kommer att uppföras på plats på Kvarnbacken. Tävlingsbidragen kommer att visas och bedömas i Jakobsbergs Cetnrum den 10 juni 2016.

 

Register

Kvalifikationer

Tävlingen är en öppen internationell designtävling. Alla utbildade inom arkitektur, design eller sociala medier är berättigade att delta i tävlingen. Tävlingen är anonym.

Krav

Kraven för samtliga tävlingsbidrag är en planel i A2 format MAX 10MB, skickat i PDF format. Panelen skall inkludera en kort text (50 ord), perspektiv och skisser på tävlingsbidraget. Vänligen inkludera en valfri 5-siffrig kod tillsammans med ett motto som sammanfattar er projektidé. Detta för att säkra tävlingsbidragens anonymitet.

Frågor

Frågor om tävlingen kan skickas till jarfallalogin@gmail.com senast 15 april. Frågorna och svaren kommer att publiceras på nätet veckan efter.

Schedule

 

 

Entréernas Läge

Om området

Om Kvarnbacken

Tävlingen och entréerna är en del i ett större initiativ och projekt som löper över två år inför kommande bostadsbebyggelse runt om området Kvarnbacken. Projektet är initierat av HSB, Veidekke Bostad och Einar Mattson och som har internationella ambitioner med lokal förankring. Målet är att sätta Järfälla på kartan som en kommun som främjar samhällsutveckling, arkitektur och design. Idén är att genom tillfälliga installationer aktiviteter och seminarier och workshops kunna belysa och undersöka frågor som är viktiga för det framtida samhället och för urban utveckling. Initiativet fokuserar på att belysa vikten av konst och arkitektur i offentliga miljöer.

Tävlingen, som del i det större initiativet inriktar sig på att undersöka den samtida potentialen för Folkparken som social struktur för att se hur parken och Kvarnbacken specifikt kan bli en viktig social katalysator och samtidigt sätta Järfälla på kartan som en kommun när det kommer till frågor som berör samhällsutveckling, arkitektur och urban design.

Om Folkparken

 

Folkparken, en plats för socialt umgänge innehåller platser där man informellt kan mötas t ex för att fira, hålla konserter samt andra utomhusaktiviteter. Parkerna ägdes från början av arbetar- eller samhällsförbund. Dessa organisationer byggdes med utgångspunkt i idealistiska och politiska idéer och ofta med hjälp av volontärer. De finansierades av medlemsavgifter och stöd från industri och företag.

I slutet av 1800-talet i Sverige uppstod olika sorters grupper för att engagera sig politiskt och kulturellt. Slutet av 1800-talet och 1900-talet första hälft var en tid med stora folkrörelser. Då uppkom bland annat arbetarrörelsen, idrottsrörelsen, väckelserörelsen och hembygdsrörelsen.

Särskilt arbetarrörelsen engagerade sig i sina medlemmars fritid. Med 1800-talets omorganisering av arbete i industrisamhället uppstod konceptet om fritid. Holistiska tankar om arbetares livscykel utvecklades, där dygnets 24 timmar bestod av följande tretal: 8 timmars arbete, 8 timmars sömn och 8 timmars fritid. Folkparkerna var nödvändiga för de 8 timmarna av fritid.

Arbetarorganisationerna började även att utse och förvalta offentliga parker och att bygga särskilda Folkets Hus där allmänheten samlades. Senare byggde organisationerna till och med större strukturer såsom nöjesparker.

Den första allmänna parken byggdes 1796 på ett privat initiativ i Hällefors. Efter detta kom den första Folkparken som grundades av arbetarrörelsen – Folkets Park i Malmö 1891. Denna följdes av parker i Helsingborg och Lund 1895, i Ystad 1896 samt i Trelleborg 1897. Folkparken i Eskilstuna öppnade 1898 och parken i Västerås 1899. Den första Folkets Park i norr byggdes 1902 i Sundsvall.

Folkparkernas Centralorganisation grundades 1905 för att stärka de individuella parkerna. Den hade då sitt säte i Eskilstuna men är sedan 1930-talet belägen i Stockholm. De skånska parkerna hade en egen förening, Södra Sveriges förenade Folkparker fram till 1941. Tidningen Scen och Salong, Folkparkernas tidning, gavs ut i pappersform 1916-1990 och ges numera ut digitalt.

 

Om Jakobsberg

 

Jakobsberg är en del i Järfälla kommun och utgör Järfälla kommuns kommersiella och administrativa centrum. Jakobsberg ligger drygt 15 km norr om centrala Stockholm och kommunen som helhet har 73 000 invånare, varav ca 27 000 bor i de centrala delarna dvs Jakobsberg. 

Jakobsberg Centrum inkluderar affärer, kontor, parkeringar, lägenheter, ett bibliotek, en konsthall och en biograf. Det finns ett antal fornlämningar och byggnader med ett historiskt intresse i området.

Om Järfälla

Järfälla kommun är en av flera kommuner i Stockholms län och anses vara en förort till Stockholm. Kommunens säte ligger i Jakobsberg. Det tar ca 20 minuter att nå Stockholms centrum med pendeltåg.

Järfällas historia går tillbaka till stenåldern och orten har ett par lämningar från denna tid. Efter att ha kristnats på 1000-talet byggdes en kyrka omkring år 1200 som fortfarande står kvar än idag. Järfälla fortsatte att vara en betydande plats under medeltiden eftersom flera viktiga vägar ledde genom och förbi platsen. Dessutom var häradscentrumet beläget inom kommunens gränser från 1675 till 1905.

Den huvudsakliga befolkningsökningen kom under mitten av 1900-talet när en mängd bostadshus byggdes i Jakobsberg för medelklassfamiljer som pendlade till Stockholm.

 

Hämta underlag till tävlingen

Hämta alla bilder, texter och ritningar som behövs för ditt bidrag här.

 
 

Denna tävling stöds av:

HSB Norra Storstockholm

HSB Norra Storstockholm

 
Veidekke Bostad

Veidekke Bostad

 
Einar Mattsson

Einar Mattsson

Bustler

Bustler

Järfälla Kommun

 
 
OP8280086_enter.jpg

Tävlingsresultat


Tävlingsresultat


 
Namn *
Namn

Tävlingsbidrag skall skickas tilljarfallalogin@gmail.com  senast den 29 maj 2016 kl 23.59.